Článok I.
Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.volkl.sk je firma BB Sport s.r.o.

 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 108/2000 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.Článok II.
Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné, aj vrátane 20 % DPH.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.
Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované kontakty a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

 

Článok IV.
Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru s možnosťou platby v hotovosti, alebo kreditnou kartou)

  2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí v sídle firmy

  3. platba vopred prevodom na náš účet na základe zálohovej faktúry – tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

  4. platba na základe darčekového poukazu

 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  1. zľavu za opakovaný nákup

  2. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

  3. zľavu pri odbere viacerých kusov z jedného druhu tovaru

 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní.

 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný, aj s možnosťami čiastočných dodávok.

 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom

 1. kuriérskej spoločnosti

 2. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke

 

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu účtujeme:

 1. 4€ - pri platbe vopred na bankový účet za objednaný tovar, ktorého celková hodnota sa nerovná, alebo nepresahuje 50€

 2. 0€ - pri platbe vopred na bankový účet za objednaný tovar, ktorého celková hodnota sa rovná, alebo presahuje 50€

 3. 5€ - pri platbe na dobierku (platba sa uskutoční pri preberaní tovaru od kuriéra)

 1. Kupujúci si môže objednaný tovar vyzdvihnúť osobne v sídle prevádzky na vlastné dopravné náklady. V prípade, že si kupujúci prevezme tovar osobne v sídle prevádzky, poplatok za prepravné a balné sa mu neúčtuje, je však nevyhnutné si telefonicky vopred dohodnúť termín vyzdvihnutia.

 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.

 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

 

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, aby písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy podal najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo na poštovú prepravu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo toto odstúpenie v tejto lehote doručiť osobne na adresu uvedenú v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry. Zároveň s tovarom odporúčame zaslať aj formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári.

 5. Toto právo sa podľa § 12 neuplatňuje pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa špeciálnych požiadaviek spotrebiteľa, pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

 

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

 1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

 2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad

faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.

 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok

 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 4. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.  

 

Článok XII.
Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.

 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

 

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. apríla 2014.

V Topoľčanoch 1.04. 2014  

 

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) 

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje reklamáciu až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

 3. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého závadu zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

 6. Právo na záruku zaniká v prípade, že:

  1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

  3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

  4. je tovar používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

  5. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

  6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

  7. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 7. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 8. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie (avšak nie na dobierku), alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár.

 10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy

závady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

 1. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

 2. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

 3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

 2. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 3. Kontakt BB Sport………..

V Topoľčanoch, 1. apríla 2014

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website